1. כללי
  1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורסמים בקישור הבא https://www.home-pro.co.il/terms-of-service , הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
  2. שימוש באתר מעיד על הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות כמו גם לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש, אנא הימנע מעשיית שימוש באתר או פנה אלינו על מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.
  3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.
  4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
  5. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה כמובן לכל המינים. עמכן/ם הסליחה.
 2. רישום והעברת מידע לחברה
  1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי לחברה. כך למשל לצורך פניה לחברה באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר ו/או הרשמה לרשימת הדיוור של החברה ו/או בעת רכישת מוצרים דרך האתר ו/או במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או להשתמש בהם. כמו כן, בעת רכישת מוצרים באתר על המשתמש למסור פרטים אודות כרטיס אשראי אשר באמצעותו מתבצעת הרכישה. ככל שלא יימסרו הנתונים המבוקשים בשדות החובה, פניית המשתמש לא תועבר להמשך טיפול ו/או השלמת הרכישה באמצעות האתר לא תתאפשר.
  2. במסגרת ההרשמה לאתר, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת, דוא\”ל, מס\’ טלפון, טלפון נייד וכיו\”ב; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
  3. לחברה מאגר מידע בו ישמרו פרטי המשתמש, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשים. מובהר בזאת, כי במהלך ההרשמה המשתמש מאשר, בין היתר, כי פרטי המשתמש יאספו וישמרו בנוסף במאגרי המידע המשרתים את המותגים אשר בבעלות רדיוס אגש\”ח בע\”מ.
  4. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
  5. תשומת ליבך כי ייתכן שחלק מהמוצרים ו/או השירותים ו/או פרסומות המוצגות באתר מנוהלים על-ידי שותפיה המסחריים של החברה. בנסיבות אלה, השירותים כאמור פועלים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה, ולכן עשיית שימוש בהם עשויה לשמור מידע אישי שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, וזאת בכפוף למדיניות הפרטיות של אותם גורמים, ולא למדיניות הפרטיות של החברה. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותם גורמים.
 3. איסוף ושימוש במידע
  1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
  2. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
  3. כחלק משירותי החברה עבור משתמשים המעוניינים בכך, עשויה החברה לאפשר קבלת קבלות עבור הזמנות שבצעו באתר ו/או באחד מסניפיה בדרך של קבלות דיגיטליות, אשר יישלחו בהודעת SMS לטלפון הנייד של המשתמש. לצורך כך החברה תעשה שימוש בפרטיו של המשתמש, אותם בחר המשתמש למסור לחברה בעת רכישת המוצר ו/או השירות ממנה, ובין היתר לצורך קבלת שירות זה. מובהר כי החברה אינה מחייבת את המשתמש לקבל את הקבלה באופן דיגיטלי, והשירות נועד לנוחיות המשתמשים. השירות אמור ניתן לחברה בשיתוף פעולה עם ספק שירותים. משכך, על השירות כאמור יחולו הן מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש של החברה, והן מסמכי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק כאמור, ועל כן החברה ממליצה למשתמש לעיין גם במסמכים אלה.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני / SMS ו/או באמצעי התקשרות האחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן \”הסרה\” אשר יופיע בתחתית ההודעה;
  5. בקשות הסרה מרשימות הדיוור שבמערכות המידע שלנו מתבצע בימי עסקים בלבד אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון השבתה וערבי זיכרון. על כן, הסרה בפועל תתבצע ככל הניתן בתוך 72 שעות אך לא יאוחר מ-7 ימי עסקים.
 4. Cookies ושימוש בכלי צד שלישי
  1. החברה עושה שימוש, במסגרת אתר, בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ו/או שיפור חווית הגלישה ו/או לצרכי ניתוחים סטטיסטיים ו/או לצרכי פרסום ממוקד. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמשים באתר ובנוגע לשימוש שלהם כאמור. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, פרוטוקול האינטרנט (IP Address), מיקום המכשיר בוא נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני שימוש באתר, סוג הדפדפן ממנו גלש המשתמש אל האתר ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה.
  2. על כלים אלה, בהם עושה שימוש החברה במסגרת האתר, חלים גם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן חברות המפעילות את הכלים כאמור. בשל כך, החברה ממליצה למשתמש לעיין גם במסמכי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן חברות. לצורך כך, ניתן לפנות למסמכים הרלוונטיים החלים על שימוש ב-Google Analytics, Google Ads וכלי הפרסום הממוקד של Facebook.
  3. אתר גם עושה שימוש בקובצי \”עוגיות/קוקיז\” (Cookies) לצורך תפעולו השוטפת והתקים, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו, אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.
  4. העוגיות הן קבצי טקסט הנוצרים על-ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. קבצי העוגיות מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהוא מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה.
  5. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בעוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלו. עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
  6. המידע בקבצים המתוארים לעיל מאובטח, ובפרט אינו מזהה את המשתמש, והחברה עושה ככל שביכולתה ומשקיעה מאמצים רבים על מנת למנוע זליגה של המידע ו/או חשיפתו לידי גורמים שאינם מורשים לכך.
 5. מסירת מידע לצד שלישי
  1. החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
   1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   2. לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;
   3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
   4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
   5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
   6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
   7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה ו/או לגופה של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות הדין.
  2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 6. אבטחת מידע
  1. החברה עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
  2. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה\”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.
  3. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות.
  4. החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשים וללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  5. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 7. יצירת קשר בנושא פרטיות
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ\”א-1981, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודות המשתמש אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, על המשתמש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] .
  2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון המשתמש לשנות או לתקן את המידע האישי שלו, יש לשלוח דואר אלקטרוני ל- [email protected] .
  3. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיו המלאים של המשתמש, לרבות כתובת ודוא\”ל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.